Skip to main content

In onze werking staat het WELBEVINDEN en BETROKKENHEID van de kinderen centraal.

Iedereen is welkom in onze kinderopvang, wij hebben RESPECT voor elk kind, ongeacht de achtergrond, levensopvatting, religie en cultuur. Elk kind wordt aanvaard zoals het is, met al zijn mogelijkheden en beperkingen. Wij staan open voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte. Kinderen leren omgaan met diversiteit. Dit biedt dus leerkansen voor iedereen.

Wij streven naar een optimaal pedagogisch klimaat. Alles wat wij hier doen staat in teken van het welzijn van de kinderen. Wij willen dat elk kind zich hier goed voelt en zich hier ten volle kan ontwikkelen in al zijn talenten. Dit doen we door kinderen te laten experimenteren en hen keuzevrijheid te geven. We proberen elk kind individuele aandacht te geven en een knusse sfeer te creëren zodat de kinderen zich VEILIG en GEBORGEN voelen. Op deze manier proberen we het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van de kinderen te vergroten.

Opdat een kind zich goed kan voelen heeft het nood aan CONTINUITEIT. Om dit te kunnen garanderen zijn er vaste kinderbegeleiders, die elke dag voor de kinderen zorgen. Op deze manier wordt een VERTROUWENSBAND tussen kind en de kinderbegeleiders opgebouwd. Ook een vaste STRUCTUUR helpt hierbij. We zorgen voor een duidelijke dagindeling in de buitenschoolse opvang.

Wij bieden de kinderen steeds nieuwe PRIKKELS aan, aangepast aan de leeftijd, zodat ze nieuwe dingen kunnen ontdekken en steeds bijleren. Dit kunnen uitstappen zijn, het ontdekken van nieuwe materialen, verschillende activiteiten, muziek, dans, … Zo kunnen we hen STIMULEREN en hen laten ontdekken wat ze leuk vinden en wat hun talenten zijn.

We proberen ook bewust de TAAL te stimuleren door verhaaltjes te vertellen, te zingen, met kinderen te praten, rekening houdend met de thuistaal van de kinderen, en actief te luisteren naar hen. Ter ondersteuning van de gesproken taal gebruiken we VLAAMSE GEBARENTAAL.

Inclusieve opvang

We kiezen bewust voor een inclusieve werking. Dat betekent dat er in onze buitenschoolse opvang zowel kinderen mét als zonder specifieke zorgbehoefte opgevangen worden. Specifiek hebben we een bijzondere expertise wanneer het gaat over kinderen die doof of slechthorend zijn, een spraakstoornis hebben. Kinderen met onderliggende diagnose ASS kunnen ook bij ons terecht.