Skip to main content

Doelgroep DSH

In doelgroepteam DSH bieden we kinderen een optimaal communicatief leefklimaat waarbij we gebruik maken van gesproken taal en VGT. In de dagelijkse omgang hebben we extra aandacht voor het onbewust leerproces. ‘Theory of Mind’ is een concept dat we steeds meer proberen toe te passen in onze werking. Het beschrijft het concept en begrip dat iemand heeft van de belevingswereld en het perspectief van andere mensen. Bij dove en slechthorende kinderen dient hier vaak extra aandacht aan besteed te worden. We stimuleren de communicatieve ontwikkeling van het kind door het gebruik van een geschikte taal en code op maat van het communicatieniveau van het kind. We ondersteunen je kind en je gezin bij het gebruik en de zorg voor hoorhulpmiddelen.

Doelgroep STOS

In het doelgroepteam STOS stimuleren we de communicatieve ontwikkeling van het kind door het gebruik van een geschikte taal en communicatiewijze, aangepast aan het ontwikkelingsniveau van het kind. We geven het kind tijd en ruimte om zich uit te drukken en lokken taal uit op een ontspannen en speelse manier. We bieden hulpmiddelen aan ter ondersteuning van de communicatie waar nodig (visualisaties, hoorhulpmiddelen,…). Aangezien spraak-/taalontwikkelingsstoornissen ook een aanzienlijke impact hebben op andere ontwikkelingsgebieden ligt er een belangrijke focus op ontwikkelingsstimulatie en specifieke training van emotionele competenties, sociale vaardigheden en zelfredzaamheid.

Doelgroep ASS

In doelgroepteam ASS streven we naar een zo optimaal mogelijke communicatie tussen kind en begeleider. We hanteren bij elk kind een individueel aangepaste communicatiestijl. We maken hiervoor gebruik van alle beschikbare visuele middelen: voorwerpen, foto’s, pictogrammen, woordbeeld, op moment zelf uitgetekende verduidelijkingen… Hierbinnen past het individueel aangepaste dagschema als basiscommunicatiemiddel om de tijd en de activiteiten te verhelderen. Bij de oudere kinderen gebruiken we een algemeen dagschema, dat we zo nodig individueel verhelderen. In de vrije tijd ligt de nadruk vooral op het leren spelen en speltraining.